ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 6 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره رایانه کار گرافیک Freehand در شهریار

دیپلمهای فنی حرفه ای کامپیوتر و رایانه در شهریار
این دوره شامل: انواع گرافیک
اصول تنظیم محیط فری هند
توانایی ترسیم و کار با موضوعات
رنگ کردن و کار با Strokes و Fills
جلوه های ویژه و تایپ در فری هند
توانایی کار با لایه ها
گرافیک های وب و متحرک سازی

اخذ دیپلم رایانه شهریار، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه شهریار، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای شهریار، اخذ دیپلم از راه دور رایانه شهریار، اخذ دیپلم مجدد رایانه شهریار، اخذ دیپلم رسمی رایانه شهریار، اخذ دیپلم فنی رایانه شهریاردیپلم کامپیوتر در شهرک وائین شهریار
دیپلم کامپیوتر درشهرک جانباز شهریار
دیپلم کامپیوتر در شهرک کاروان شهریار
دیپلم کامپیوتر در شهرک اداری شهریار
دیپلم کامپیوتر در شهرک بهاران شهریار
دیپلم کامپیوتر در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار

    دوره های مرتبط