ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 28 آبان
 دسترسی سریع


مطالب آموزشی

چیزی برای خوردن - موسسه ی زبان کودکان شهریار

1395 شنبه 29 آبان

موسسه ی زبان کودکان شهریار

موسسه ی زبان کودکان در شهریار و شهرستانهای آن ویژه رده سنی زیر 13 سال

مکالمه درس سیزدهم (شماره 1)

A: What is there to eat?
چیزی برای خوردن هست؟
B: I don’t know. Look in the fridge.
refrigerator=fridge
نمی دانم.داخل یخچال را نگاه کن.
A: I’ll make a sandwich.
ساندویچ درست می کنم.
B: What kind?
چه نوعی؟
A: A ham sandwich.
یک ساندویچ ژامبون.
B: The bread is in the cabinet.
نان داخل کابینت هست.
A: Where’s the mustard?
خردل کجاست؟
B: It’s in the fridge, I think.
داخل یخچال است.فکر می کنم،
A: Oh, yes, here it is. Do you want a sandwich?
اه بله اینجاست.آیا ساندویچ می خواهید؟
B: Yes, that sounds nice.
بله ، خوب به نظر می رسد .
A: How about some potato chips?
چیپس سیب زمینی چطور؟
B: Yes. And a pickle
بله،و یک ترشی

مکالمه درس سیزدهم (شماره 2)

A: Mom, I’m hungry.
مادر من گرسنه هستم.
B: Look in the fridge.
داخل یخچال را نگاه کن.
A: I’m looking. There’s nothing to eat.
من دارم نگاه می کنم.هیچ چیز برای خوردن نیست.
B: Are you sure?
مطمئن هستی؟
A: It’s almost empty.
آن تقریبأ خالی است.
B: I went to the market yesterday.
من دیروز به بازار رفتم.
A: I don’t see anything.
من چیزی نمی بینم.
B: I bought lots of oranges and apples.
مقدار زیادی سیب و پرتقال خریدم.
A: I don’t want fruit. I want something tasty.
من میوه نمی خواهم.من یک چیز خوش مزه می خواهم.
B: Eat the fruit. It’s good for you.
میوه بخور.آن برایت خوب است.
A: Next time you go to the market, let me go with you.
دفعه بعد که به بازار می روی،اجازه بدید من هم با شما بیایم.
B: No, thank you. All you want to eat are hot dogs and candy bars.
نه متشکرم.همه چیزی که شما می خواهید بخورید هات داگ و آبنبات است.

اصطلاح درس سیزدهم
A slip of the tongue
اشتباه لپی – غلط جزیی در گفتار
A: you called me robert but my name's Richard
شما من را روبرت صدا زدید اما اسم من ریچارد است.
Oh,I'm sorry,it was a slip of the tongue
من متاسفم. این یک اشتباه لپی بود

عبارات درس سیزدهم
What are you doing?
چه کار دارید می کنید؟
What are you going?
چه کار میخواهی بکنی؟
Where are you going?
کجا میخواهی بروی؟
What is this/that good for?
این /آن برای چه (چه چیز) خوب است؟
What is the matter?
چه خبر شده؟ چه شده است؟
What is that to you?
به شما چه مربوط است؟ به شما چه؟

آموزش زمانها در زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی در انگلستان، ساده ترین راه یادگیری زبان انگلیسی، سایت تخصصی زبان انگلیسی، اموزش زبان انگليسى به فارسى، ویدیو آموزش زبان انگلیسی، بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی، ساده ترین روش یادگیری زبان انگلیسی

بهترین موسسه زبان در دولت‌آباد شهریار
بهترین موسسه زبان در سعیدآباد شهریار
بهترین موسسه زبان در میدان معلم شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک کمیته شهریار
بهترین موسسه زبان در باباسلمان شهریار
بهترین موسسه زبان در رجایی‌شهر شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک وائین شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک جانباز شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک کاروان شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک اداری شهریار
بهترین موسسه زبان در شهرک بهاران شهریار